Izjava o zaštiti osobnih podataka Luxuria d.o.o.


Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka za društvo Luxuria d.o.o., Dravska 14, 35000 Slavonski Brod, OIB: 37641310235 (Voditelj obrade), izrađena je sukladno Općoj Uredbi (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine, a koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine.
Društvo Luxuria d.o.o., Dravska 14, 35000 Slavonski Brod, OIB: 37641310235 s Vašim će osobnim podacima postupati sukladno Općoj uredbi (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podatka i slobodnom kretanju takvih podatka, Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/2018) odnosno drugim nacionalnim zakonom temeljenom na predmetnoj Uredbi i uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zloporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.
1. Opći podaci
Ova Izjava opisuje koje podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo te u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i Vaša prava povezana s Vašim podacima.
Za obradu podataka odgovorno je društvo: Luxuria d.o.o., Dravska 14, 35000 Slavonski Brod, OIB: 37641310235 (Voditelj obrade),
      Adresa e-pošte za kontakt: salonnamjestaja.luxuria@gmail.com
      Telefon za kontakt: 00385 35 490 862
Ako se koristimo uslugama vanjskih pružatelja za obradu Vaših osobnih podataka, radi se o obradi (osobnih podataka) po nalogu te smo također i tom smo slučaju odgovorni za zaštitu Vaših osobnih podataka.2. Vrste osobnih podataka koje obrađujemo

Društvo Luxuria d.o.o., Dravska 14, 35000 Slavonski Brod, OIB: 37641310235 obrađuje Vaše osobne podatke koje ste nam povjerili pristupom na našu službenu internetsku stranicu ili pristupom na naše službene profile na društvenim mrežama, zahtjevom za kontakt, zahtjevom za informacije o ponudama i ostalim informacijama vezanih uz poslovanje Društva, zahtjevom za reklamaciju, izražavanjem primjedbe ili pohvale te ulaskom u poslovni odnos sa nama. Pristupom na našu internetsku stranicu na Vaše računalo pohranjuju se „kolačići“ (eng. Cookies) u svrhu unaprjeđenja naše službene internetske stranice.
Osobni podaci koji se prikupljaju slanjem e-pošte na adrese e-pošte Društva navedene na našoj službenoj internetskoj stranici te osobni podaci koji se prikupljaju Vašim objavama i zahtjevom za kontakt putem naših službenih profila na društvenim mrežama, a temeljem Vašeg zahtjeva za kontakt, zahtjeva za informacije o ponudama i ostalim informacijama vezanih uz poslovanje Društva, zahtjeva za reklamaciju, izražavanje primjedbe ili pohvale te ulaskom u poslovni odnos sa nama su oni osobni podaci koje ste nam tim putem samoinicijativno dostavili, npr. adresa e-pošte i ime i prezime.
Osobni podaci koji se prikupljaju putem kontakt obrasca na našoj službenoj internetskoj stranici, a temeljem Vašeg zahtjeva za informacije o ponudama i ostalim informacijama vezanih uz poslovanje Društva, zahtjeva za reklamaciju, izražavanje primjedbe ili pohvale te ulaskom u poslovni odnos sa nama su Vaše ime i prezime, adresa e-pošte.
Osobni podaci koji se prikupljaju u svrhu kontaktiranja zastupnika/vlasnika poslovnih suradnika i/ili kupaca pravnih osoba, a radi efikasnosti izvršavanja poslovnih ugovora su broj fiksnog telefona osobe ovlaštene za zastupanje / vlasnika, broj mobilnog telefona osobe ovlaštene za zastupanje / vlasnika i adresa e-pošte osobe ovlaštene za zastupanje / vlasnika.
Ulaskom u doseg sustava videonadzora Voditelja obrade, moguće je prikupljanje osobnog podatka video snimke. Video snimka se prikuplja temeljem Legitimnog interesa Voditelja obrade radi zaštite osoba i imovine.

U sklopu poslovnog odnosa, dužni ste na raspolaganje staviti osobne podatke koji su nužni za zasnivanje i realizaciju poslovnog odnosa te ispunjavanje povezanih ugovornih obveza ili za čije prikupljanje postoji obveza. Bez tih podataka smo u pravilu prisiljeni odbiti zaključivanje ugovora, provedbu naloga ili obustaviti provedbu te raskinuti postojeći ugovor. Niste dužni dati svoju suglasnost na obradu podataka koji nisu relevantni ili zakonom propisani za izvršavanje ugovora.
3. Pravna osnova i svrhe obrade osobnih podataka
Sve vrste Vaših osobnih podataka Voditelj obrade obrađuje sa svrhom i temeljem:
 1. Ispunjenja Zakonskih obveza – Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s važećim propisima kao i radi obavještavanja i prijava koje smo dužni vršiti prema važećim propisima, a sve sa svrhom ispunjavanja zakonskih obveza;
 2. Realizacija ugovora – Osobne podatke obrađujemo u svrhu realizacije ugovora i ispunjenja ugovornih obveza koje su predmet ugovora (npr. Zakon o obveznim odnosima), a temeljem toga što je obrada nužna radi ispunjenja ugovornih obveza;
 3. Sa svrhom kontaktiranja radi efikasnosti izvršavanja poslovnih ugovora, zahtjeva za informacijama i obavještavanja dobitnika nagradnih igara, a temeljem suglasnosti koju ste nam dali;
 4. Sa svrhom zaštite osoba i imovine – Videonadzor temeljem legitimnog interesa Voditelja obrade.
 5. Marketing i unaprjeđenje službene internetske stranice – Vaši kontakt podaci te „kolačići“ naše službene internetske stranice temeljem legitimnog interesa Voditelja obrade i suglasnosti koju ste nam dali.
Svi Vaši osobni podaci obrađuju se temeljem zakona, ugovora, suglasnosti ili legitimnog interesa.
4.Razdoblje čuvanja
Vaše osobne podatke obrađujemo dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka. Vaše osobne podatke brišemo po prestanku ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka te do povlačenja suglasnosti, odnosno do trenutka kada zatražimo obnovu suglasnosti, a Vi istu više ne želite dati.
5. Upravljanje suglasnostima za obradu osobnih podataka
Promjenu suglasnosti (potpuni ili djelomični opoziv) možete izvršiti na način da nam se obratite putem e-maila na adresu: salonnamjestaja.luxuria@gmail.com ili putem pošte na adresu: Luxuria d.o.o., Dravska 14, 35000 Slavonski Brod, OIB: 37641310235.
Ukoliko opozovete dane suglasnosti, Vaše podatke više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe no to može rezultirati nemogućnošću korištenja nekih dodatnih pogodnosti koje su vezane za njih.
Povlačenje suglasnosti ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na suglasnosti prije nego što je ona povučena.
Ako ponovno želite dati svoju suglasnost, to možete učiniti na isti način kao i kod opoziva iste.
6. Prava ispitanika
 1. Pravo na pristup i informaciju o obradi osobnih podataka
Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima koje voditelji obrade prikupljaju o Vama i možete zatražiti detaljne informacije osobito o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni. Pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanim pravom Unije ili nacionalnim zakonodavstvom odnosno kada se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda drugih. Kako biste ostvarili svoje pravo, obratite se voditelju obrade pisanim putem.
 1. Pravo na ispravak: Ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo
 2. Pravo na brisanje: Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka
 3. Pravo na ograničenje obrade – Možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:
 • Ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka,
 • ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima i
 • ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su Vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili ako je podnesen prigovor zbog obrade tih podataka.
e. Pravo na prigovor na obradu osobnih podataka
f. Pravo na mogućnost prijenosa podataka – Od nas možete zatražiti da Vam podatke koje ste nam povjerili dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu:
 • Ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati i
 • ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.
g. Pravo na podnošenja prigovora nadzornom tijelu: Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu hrvatskoj Agenciji za zaštitu osobnih podataka.
Potvrda identiteta: U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere Vašeg identiteta što služi zaštiti Vaših prava.
Zloporaba prava: Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi Vaš zahtjev.
7.Prijenos podataka trećim osobama
Obvezujemo se čuvati Vaše osobne podatke i nećemo ih priopćavati, odnosno učiniti dostupnim trećim osobama osim u sljedećim slučajevima:
 • Ako izričito pisanim putem pristanete da se priopće pojedini povjerljivi podaci za određenu namjenu ili određenoj osobi,
 • ako su podaci potrebni Ministarstvu unutarnjih poslova ili nadležnom državnom odvjetništvu za potrebe obavljanja poslova iz njihove nadležnosti,
 • ako su podaci potrebni sudu, odvjetnicima ili javnom bilježniku za postupak koji vode, a predočenje tih podataka zahtijeva pisanim putem,
 • ako su ti podaci potrebni poreznoj upravi, Zavodu za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a sve temeljem zakonskih obaveza koje voditelj obrade ima prema istima,
 • ako su ti podaci potrebni Ministarstvu financija odnosno poreznom tijelu u postupku koji ono provodi u okviru svojih nadležnosti i
 • ako podatke moramo u sklopu ugovornog odnosa dostaviti trećim osobama.
8. Korištenje digitalnih servisa (Internetska stranica, aplikacije, kolačići, društvene mreže)
Prikupljamo samo one osobne podatke koje nam posjetitelji naše službene internetske stranice ili posjetitelji naših službenih profila na društvenim mrežama dobrovoljno stavljaju na raspolaganje prilikom podnošenja zahtjeva za kontaktom i informacijama o proizvodima i/ili uslugama, zahtjeva za ulazak u poslovni odnos, natjecanja za posao, usluga povratnog poziva te ostalih elektronskih obrazaca. Ovi osobni podaci koriste se povjerljivo i samo u određenu svrhu koja je navedena uz svaki obrazac. Prijenos osobnih podataka trećim stranama provodimo ako postoji zakonska obveza ili nalog službenog tijela, kada se ti osobni podaci mogu proslijediti nadležnom tijelu i to samo one podatke koji su za to potrebni. Pristup internetskoj stranici se protokolira te se tom prilikom bilježe tehnički podaci kao što su posjećenost stranice, operacijski sustav koji se pritom koristi, razlučivost zaslona, vrijeme posjeta i veličina prenesenih podataka.
 Radi unaprjeđenja naše ponude, naša internetska stranice sadrži „kolačiće“ (eng. Cookies) koji se pohranjuju na računalu posjetitelja naše službene internetske stranice. Pohranu „kolačića“ moguće je i spriječiti, no s tim u vezi moguća je i ograničena ponuda naše službene internetske stranice. „Kolačići“ se koriste u svrhu pohranjivanja karakterističnih preferencija posjetitelja internetskih stranica, optimiziranja tehničkih procesa i kontinuiranog poboljšavanja ponude, a temeljem legitimnog interesa Voditelja obrade.
9. Tehničke i organizacijske mjere
Poduzeli smo sve tehničke i organizacijske mjere kako bismo Vaše podatke zaštitili od gubitka, izmjena ili pristupa treće strane. U slučaju bilo kakvih pitanja slobodno nas kontaktirajte, a mi ćemo Vam u najkraćem mogućem roku odgovoriti na Vaše zahtjeve, molbe, nedoumice te Vam pomoći u ostvarivanju Vaših prava.
Bilo kakve promjene u vezi naše politike zaštite osobnih podataka bit će objavljene u Izjavi o zaštiti osobnih podataka, na našim službenim Internetskim stranicama te ćete o istima biti na adekvatan način obaviješteni.

Made on
Tilda